Новини

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...

Решение относно Общо Събра...

Покана Общо събрание на С...

Решение от извънредно Общо...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Покана Общо събрание на СНЦ ЯК „Кап. Г. Георгиев" – Порт Варна


Уважаеми Клубни Членове,
На 28.03.2020 г. в 10:00 часа в „Бар Фар“, адрес Морска Гара Варна, сграда „Яхт Клуб“ ет.2, ще бъде проведено общо събрание при следния дневен ред:


Дневен ред на събранието 2020:
1. Отчетен доклад на УС за 2019 година
2. Доклад на контролния съвет
3. Отчет на бюджета на Сдружението за 2019 година
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС за изтеклия период
5. Приемане на бюджет на Сдружението за 2020 година
6. Допилнетиелно предложения за променя на вътрешния ред
7. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове
8. Приемане на Годишен финансов отчет
9. Разни.
9.1. Предложение за редукция на членския внос


При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.


Обява ОС 2020.


27.02.2020г. 14:51ч.
 
Реклама