Новини

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Обява за състезание Междун...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....

РЕГАТА КУПА БЪЛГАРИЯ КОНРА...

Международна Регата Порт В...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПА Д...


Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018
Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

Обява за редовно общо събрание на клуба


dv.jpg

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Яхтклуб „Кап. Г. Георгиев – Порт Варна“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на 18.03.2012 г. в 10 ч. в сградата на яхтклуба при следния дневен ред:

1. отчетен доклад на УС за 2011 г.;

2. доклад на контролния съвет;

3. освобождаване от отго­ворност на УС и КС за изтеклия период;

4. отчет на бюджета на сдружението за 2011 г.;

5. приемане на бюджет на сдружението за 2012 г.;

6. приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове;

7. други.

При липса на кворум на осно­вание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час – 11 ч., и се провежда независимо от броя на присъстващите членове.

Поканата е публикувана в бр. 9 на“Държавен вестник” от 31 януари 2012 г., стр. 9618.02.2012г. 15:27ч.
 
Реклама