Новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Борислав Николов шести на ...

Борислав Николов завърши г...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Обява за състезание Междун...

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИ...

Покана за свикване на годи...

Регата Кор Кароли Некст ко...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

Картотека към БФВ...

РЕГАТА ПОРТ ВАРНА – КУПИ Д...

45 години международна рег...

Покана Общо събрание на С...

Членски внос 2021 година...

Общо събрание 19.09.2020г....


История

Когато „Петерсон”-ът беше мл...

Клубни членове носители на "...

Преходът на "Булкон Стар" от...

ДОМЪТ НА ПЕНКО ЖЕКОВ...

Началото...

Документи

Заявление за членство...

Устав на Сдружението...

Протоколи от заседания на УС...

Протоколи от Общи събрания...

Концепция / Правилници ...

Дарителски кампании...

Управителен съвет...

Контролен съвет...

Картотекирани състезатели...

„Родителски съвет” към СНЦ „...

Реклама

1-во място ORC-C на ДП 2018

Реклама

https://www.facebook.com/yachtclubportvarna/
 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ


П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА ЯХТ КЛУБ

„КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА“

 

Управителния съвет на Яхт клуб „Кап. Г.Георгиев - Порт Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква Годишно общо събрание на 27.04.2024 година в 10.00 ч. в гр. Варна, в сградата на „Яхт клуб“ ет.2 при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад на УС за дейността клуба през 2023 година.
Докл.: Председателя на клуба
2. Годишен финансов отчет за 2023 година.
Докл.: Председателя на КС
3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2023 година.

Докл.: Председателя на клуба

4. Освобождаване от отговорност на досегашния Управителен съвет. 

Докл.: Председателя на Комисията по предложения и избора

5. Избор на Управителен съвет.

Докл.: Председателя на Комисията по предложения и избора

6. Приемане на нови членове и освобождаване на нередовни членове.

Докл.:Председателя на комисията по предложенията и избора

7. Разни.

При липса на кворум събранието ще се проведе същият ден в 11.00 часа, на същото място и при същият дневен ред.

 

При въпроси и коментари, същите може да ги изпращате на клубната поща – yachtportvarna@gmail.com

Покана 


27.03.2024г. 08:02ч.
 
Реклама